2016-01-05

Majątek

MAJĄTEK PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkole, jako  jednostka organizacyjna Miasta Katowice  nie posiada osobowości  prawnej, jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego.
 2. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących jednostki budżetowe rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Katowice poprzez obsługę Centrum Usług Wspólnych ul. Wita Stwosza 7.
 3. Salda ksiąg inwentarzowych (stan na 31.12.2018):
 4. środki trwałe                     - 1079385,79   zł
 5. pozostałe środki trwałe        -190814,58 zł
 6. zbiory biblioteczne                 -4135,23 zł
 7. pozostałe wartości niematerialne i prawne - 676,18 zł
 8. środki trwałe w budowie (inwestycje) - 0,00zł

   
  STRUKTURA WŁASNOŚCI

  Miejskie Przedszkole Nr 57 im. Krasnala Hałabały w Katowicach posiada trwały zarząd na czas nieoznaczony nad nieruchomością gruntową przy ul. Piastów 13 -  Uchwała Nr 771/99 Zarządu Miasta Katowice z dnia 03.12. 1999r. (Decyzja Nr GGM7224/9/72/98 w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem przedszkola położonej w Katowicach przy ul. Piastów 13 na rzecz Miejskiego Przedszkola Nr 57 w Katowicach.

  Na nieruchomości usytuowany jest jednokondygnacyjny budynek przedszkola
  o kubaturze 3416 m3  i powierzchni użytkowej 727,7m2.

  Przedszkole korzysta z nieruchomości zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, zapewniając dzieciom i pracownikom warunki bezpieczeństwa i higieny.

  • PEŁNOMOCNICTWO DYREKTORA z dnia 07sierpnia 2003r.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się